Jaunumi / ziņas

Sākums

Piedalies loterijā un laimē BUSH laivu vai kādu citu vērtīgu balvu!

Loterijas atļaujas numurs: 5390

Preču loterijas „Makšķerēšanas karšu loterija!” noteikumi
1. “Makšķerēšanas karšu loterija!” preču loterija ir patērētāju spēle, turpmāk - Loterija, kas notiek no 2018. gada 4. decembra līdz 2019. gada 12. februārim un kuru organizē preču pārdevējs SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”, reģistrācijas nr. 40003347699, juridiskā adrese: Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV 3018, Latvija, turpmāk - Loterijas rīkotāji.
2. Loterijas norises kārtību saskaņā ar šiem noteikumiem nosaka Loterijas rīkotāji, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.
3. Loterijas norises sākuma datums ir 2018. gada 4. decembris. Loterijas norises beigu datums ir 2019. gada 12. februāris.
3.1.Periods, kurā iespējams nopirkt Loterijas preces un pieteikt savu dalību Loterijā ir no 2018. gada 4. decembra plkst. 00.00 līdz 2019. gada 10. februāra plkst. 23.59. Reģistrācija, kura veikta saskaņā ar šo noteikumu 10. punktu pirms vai pēc šī laika, tiek uzskatīta par nederīgu un nepiedalās balvu izlozēs.
4. Loterijas norises teritorija – interneta vietne www.makskeresanaskarte.lv.
5. Loterijas prece:
• MAKŠĶERĒŠANAS, VĒŽOŠANAS UN ZEMŪDENS MEDĪBU KARTE 3 mēnešiem 2019. gadam
• MAKŠĶERĒŠANAS, VĒŽOŠANAS UN ZEMŪDENS MEDĪBU KARTE 12 mēnešiem 2019. gadam
6. Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots.
7. Loterijas preces var būt pieejamas pārdošanā arī pirms vai pēc šo noteikumu 3.1. punktā norādītā perioda, taču to iegāde nedod tiesības piedalīties Loterijā.
8. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs jebkurā vecumā, kas iegādājas Loterijas preci.
9. Loterijā nevar piedalīties SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” un SIA „Visas Loterijas” darbinieki un viņu ģimenes locekļi (laulātais, bērns, mazbērns, brālis, māsa, kāds no vecākiem vai vecvecākiem), ko Loterijas laimētāji, turpmāk - balvu ieguvēji, apstiprina parakstot pieņemšanas - nodošanas aktu par balvas saņemšanu. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks vai viņa ģimenes loceklis ir piedalījies Loterijā un ir noteikts kā balvas ieguvējs, viņam balva netiek izsniegta.
10.Lai piedalītos Loterijā, no 2018. gada 4. decembra līdz 2019. gada 10. februārim vienā pirkuma reizē jāiegādājas jebkura 1 (viena) Loterijas prece saskaņā ar šo noteikumu 5. punktu interneta vietnē www.makskeresanaskarte.lv. Veicot veiksmīgi pirkuma apmaksu, dalībnieks automātiski tiek reģistrēts loterijai. Loterijā piedalās dalībnieks uz kura vārda tiek reģistrēta makšķerēšanas karte.
10.1.Reģistrējoties šo noteikumu 10. punktā norādītajā veidā Loterijas dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par patiesas informācijas norādīšanu, par tās sastādīšanas precizitāti un kļūdām, ievadot informāciju.
11. Izpildot loterijas nosacījumus, dalībnieks automātiski tiks reģistrēts loterijai. Pircējam, piedaloties loterijā, NAV obligāti nepieciešams krāt maksājumu apliecinošus dokumentus.
12.Viens Loterijas dalībnieks var reģistrēties vairākkārt tikai izdarot atkārtotu Loterijas preču pirkumu.
13.Viens Loterijas dalībnieks var laimēt tikai vienu balvu.
14.Balvu fonds, turpmāk - balvas:

Balva
Skaits1 balvas vērtība (EUR)
Balvu kopējā vērtība (EUR)
Piepūšamā laiva1
750.00
750.00
Spinings3
113.00
339.00
Rapala Soma3
40.40
121.20
Rapala Vobleris
20
4.70
94.00


Balvu fonda kopējā vērtība EUR, ieskaitot PVN:1304.20

15.Tiek noteikta 1 (viena) izloze, kurā piedalās saņemtās reģistrācijas saskaņā ar šo noteikumu 10. punktu: Izloze notiek 2019. gada 12. februārī, plkst. 11.00, kurā piedalās reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 10. punktu no 2018. gada 4. decembra plkst. 00:00 līdz 2019. gada 10. februārim plkst. 23:59, izlozējot 1 (vienu) piepūšamo laivu, 3 (trīs) spiningus, 3 (trīs) somas un 20 (divdesmit) voblerus. Izloze notiek Loterijas rīkotāju pilnvarotās puses SIA “Visas Loterijas” telpās – Dzirnavu ielā 37-63, Rīga.
15.1.Izlozē tiek izlozēti papildu 5 (pieci) rezerves laimētāji gadījumam, ja primārie izlozētie laimētāji nespēj pierādīt dalību Loterijā vai viņu reģistrācija nav atbilstoša šiem noteikumiem. Rezerves laimētāji tiek ierakstīti protokolā, bet netiek izziņoti. Rezerves laimētāji saņem tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiek izlozēti.
16.Kopējais Loterijas dalībnieku skaits nav iepriekš zināms, bet tiek prognozēts, ka Loterijā piedalīsies 5000 (pieci tūkstoši) dalībnieku. Tādejādi iespēja iegūt laimestu ir 24 (divdesmit četri) pret visu reģistrāciju skaitu, prognozējot - 27 (divdesmit septiņi) pret 5000 (pieci tūkstoši).
17.Loterijas dalībnieku reģistrāciju un balvu izlozi nodrošina Loterijas rīkotāju pilnvarotā puse SIA „Visas Loterijas”. Izloze tiks veikta ar Loterijas rīkotāju izstrādāto loteriju programmatūru „Premium”. Personas datu apstrādes reģistrācijas nr. 003365.
18.Informācija un personas dati, ko Loterijas dalībnieki iesniedz saistībā ar dalību Loterijā, tiek apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas un normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.
19.Piedaloties Loterijā, Loterijas dalībnieki apliecina, ka piekrīt šiem noteikumiem un ka Loterijas rīkotāji un to norīkotās personas drīkst apstrādāt, uzglabāt un izmantot viņu datus balvu ieguvēju noteikšanai un to publicēšanai www.makskeresanaskarte.lv, kā arī laimestu izsniegšanai. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt balvu ieguvēju noskaidrošanu un balvu izsniegšanu.
19.1.Iesniedzot jeb reģistrējot savus datus dalībai Loterijā, Loterijas dalībnieki piekrīt, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu Loterijas laiku, kā arī pēc Loterijas noslēguma saglabāti Loterijas rīkotāju datu bāzēs tik ilgi, cik tas nepieciešams saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem.
20.Visi balvu ieguvēji jeb pilns uzvarētāju saraksts tiek publicēts – www.makskeresanaskarte.lv līdz 2019. gada 12. februārī plkst. 23.59.
21.Balvas tiek uzglabātas pie Loterijas rīkotāju pilnvarotās puses – SIA “Visas Loterijas”, Rīgā, Dzirnavu ielā 37-63, un tiek izsniegtas balvu ieguvējiem personīgi.
22.Lai vienotos par laimēto balvu izsniegšanu, Loterijas rīkotāji izlozes dienā pēc izlozes sazinās ar balvu ieguvējiem, zvanot vai nosūtot SMS uz Loterijā reģistrēto tālruņa numuru.
22.1.Balvu ieguvējiem ir iespēja arī pašiem sazināties ar Loterijas rīkotāju pilnvaroto pusi pa tālruni 67686540 darba dienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 17.00 un vienoties par balvas saņemšanu, bet ne vēlāk kā līdz 2019. gada 26. februārim.
23.Lai saņemtu balvu, balvu ieguvējam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase, personas apliecība vai auto vadītāja apliecība).
24.Ja balvas ieguvējs nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas dokumentus vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Loterijas laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi, balva netiek izsniegta.
25.Ja balvas ieguvējs ir nepilngadīga persona, balvu var saņemt viņa likumiskais pārstāvis, uzrādot balvas ieguvēja un savu personu apliecinošu dokumentu (pasi, personas apliecību vai auto vadītāja apliecību).
26.Balvu ieguvēji balvas var saņemt līdz 2019. gada 26. februārim. Pēc 2019. gada 26. februāra balvas vairs netiek izsniegtas.
26.1.Ja balvu ieguvēji līdz 2019. gada 26. februārim nav ieradušies pēc balvām, balvu ieguvēji zaudē savu balvu ieguvēja statusu, un balvas bez jebkādas kompensācijas pāriet Pārdevēja īpašumā.
27.Saņemot balvas, balvu ieguvēji un Loterijas rīkotāji, paraksta balvas pieņemšanas - nodošanas aktu. Pēc balvas saņemšanas un pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, balvu ieguvēji nevar vērsties pie Loterijas rīkotājiem ar pretenziju par balvu.
28.Loterijas rīkotāji neatbild par balvu ieguvējam iespējami radītiem zaudējumiem, kas radušies, lietojot balvu.
29.Balvas apmaiņa pret citu balvu vai izmaksa skaidrā naudā netiek pieļauta.
30.Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, balvu ieguvējiem netiek segti.
31.Balvas, kas netiek izsniegtas vai kuras balvu ieguvēji neizņem saskaņā ar šiem noteikumiem, netiek atkārtoti izlozētas un to vērtība netiek atlīdzināta naudā, balvas pāriet Pārdevēja īpašumā un Pārdevējs var rīkoties ar šīm balvām pēc saviem ieskatiem.
32.Loterijas rīkotāji nevar tikt uzskatīti par vainīgiem, ja Loterijas dalībnieki nevērīgi izturas pret šiem noteikumiem.
33.Loterijas rīkotāji nenes atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvu neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti šie noteikumi vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar balvu ieguvējiem nav izdevies sazināties no Loterijas rīkotāju neatkarīgu iemeslu dēļ.
34.Loterijas rīkotājiem ir tiesības vienpusēji pārtraukt Loteriju un balvu izsniegšanu gadījumos, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi. Šādā gadījumā Loterijas rīkotāju pienākums ir informēt Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju un paziņot masu saziņas līdzekļos par Loterijas pārtraukšanu.
35.Visas pretenzijas par Loterijas rīkošanu un/vai norisi jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājiem – SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”, reģistrācijas nr. 40003347699, juridiskā adrese: Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV 3018, Latvija vai elektroniski uz e-pastu: info@makskeresanaskarte.lv līdz 2019. gada 27. februārim ar norādi Loterija „Makšķerēšanas karšu loterija” pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā.
35.1.Pretenzijas, kas iesniegtas pēc 2019. gada 27. februāra, neizraisa juridiskas sekas.
35.2.Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, tās atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus. Ja pretenzijas iesniedzēju neapmierina atbilde, tas var aizsargāt savas tiesības un tiesiskās intereses likumā noteiktā kārtībā.
36.Loterijas rīkotāju un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos noteikumos.
36.1.Loterijas rīkotāji brīdina, ka reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.
37.Ikviens Loterijas dalībnieks jebkurā Loterijas norises brīdī, proti, no 2018. gada 4. decembra līdz 2019. gada 10. februārim (ieskaitot), var rakstveidā pieprasīt, lai viņa personas datu apstrāde tiek pārtraukta vai lai viņa personas dati tiktu dzēsti.
37.1.Pēc Loterijas dalībnieka lūguma pārtraukt Loterijas dalībnieka personas datu apstrādi vai tā datu dzēšanas, Loterijas dalībnieks vairs Loterijā nepiedalās un nepretendē uz balvu.
38.Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem šiem noteikumiem iespējams iepazīties - www.makskeresanaskarte.lv, kā arī pa tālruni +371 29460886.
______________________
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
Valdes priekšsēdētājs
Mārtiņš Cimermanis

P O T C P S S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Jaunākie notikumi

Liegumi: 2018-09-01 - 2018-11-30 Strauta forelei lieguma periods

Citi notikumi: 2018-12-04 - 2019-02-12 2019.gada Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karšu loterija