Privātuma politika

LLKC privātuma politika

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (turpmāk – LLKC) nodrošina svarīgus pakalpojumus, kas nepieciešami lauku uzņēmējiem un iedzīvotājiem, sekmējot to izglītošanu, informētību un lauku uzņēmumu attīstību. LLKC pamatdarbības mērķauditorija ir mazo un vidējo lauksaimniecības uzņēmumu, mežsaimniecības, zivsaimniecības un citu lauku uzņēmējdarbības jomu uzņēmumu īpašnieki un tajos strādājošie, lauksaimnieku sabiedrisko organizāciju pārstāvji, Vietējās rīcības grupas, kooperatīvu dalībnieki, mājražotāji, lauku teritorijās dzīvojošie.

LLKC sniedz arvien jaunus, mūsdienu standartiem atbilstošus pakalpojumus. Mums ir svarīgas ne tikai priekšrocības un iespējas, ko nodrošina mūsu piedāvātie pakalpojumi, bet arī personu privātuma aizsardzība. Kā Jūsu sadarbības partneris jūtamies atbildīgi par sniegto uzticību un rūpējamies par to, lai personu dati būtu pasargāti.

LLKC ir būtiski ievērot labo praksi un informēt klientus par sadarbības ietekmējošām izmaiņām, kas izriet no izmaiņām normatīvajos aktos. Mūsu sadarbības nosacījumu caurskatāmība un Jūsu datu drošība ir viena no mūsu prioritātēm.

LLKC privātuma politikas (turpmāk arī politika) mērķis ir informēt un sniegt skaidrojumu par to, kā LLKC rūpējas un aizsargā savā rīcībā nonākušos personu datus. Šī privātuma politika attiecas uz ikvienu datu subjektu, kuru personas datus apstrādājam.

1. Personas datu apstrādes Pārzinis un tā kontaktinformācija:

1.1. SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs,
reģistrācijas Nr. 4000334769,
juridiskā adrese: Rīgas iela 34, Ozolnieki,
Jelgavas novads, LV-3018
tālrunis 63022264
mājaslapas: www.llkc.lv, www.laukutikls.lv, www.makskeresanaskarte.lv, www.atlaidmammu.lv, www.bioinfo.lv

1.2. LLKC kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos: das@llkc.lv
vai Rīgas iela 34, Ozolnieki, Jelgava novads, LV-3018, ar piezīmi “Personas datu aizsardzība”.

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. LLKC privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai (datu subjektam) - informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā, apstrādājot datu subjekta personas datus.

2.2. LLKC privātuma politikā ir aprakstīts, kā LLKC vispārīgi veic personas datu apstrādi. Detalizētāka informācija par personas datu apstrādi ir aprakstīta citos ar LLKC saistītos dokumentos.

2.3. LLKC personas datu apstrādei var piesaistīt LLKC personas datu apstrādātājus. LLKC veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi saskaņā ar LLKC norādēm, atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem tiesību aktiem, veicot atbilstošus drošības pasākumus.

2.4. LLKC sīkdatņu politika ir pieejama LLKC mājaslapā sadaļā Par mums - Privātuma politika.

3. Galvenie LLKC datu apstrādes nolūki

3.1. Apstrāde, kura ir vajadzīga, lai izpildītu LLKC deleģētās funkcijas, kuras ir jāpilda saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai atsevišķu valsts pārvaldes iestāžu un/vai Eiropas Savienības iestāžu deleģējumu.

3.2. Apstrāde, kura ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko LLKC veic sabiedrības interesēs .

3.3. Videonovērošana – noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības, aizsardzību.

3.4. Apstrāde, kura izriet no datu subjekta līgumsaistībām ar LLKC;

3.5. Atbilžu sniegšana uz datu subjektam jautājumiem, kuri ir nosūtīti sadaļā http://forums.llkc.lv/ Datu subjektu informēšanā par LLKC aktualitātēm e-pastā, ja datu subjekts piesakās uz LLKC aktualitātēm sadaļā “Aktualitātes e-pastā”.

3.6. LLKC apstrādā personas datus, lai nodrošinātu pakalpojumus, efektīvu apkalpošanu, sadarbību, pasākumu organizēšanu un citas ar LLKC darbību saistītās aktivitātes.

3.7. u.c. datu apstrādes nolūki, atkarībā no datu subjekta saistībām ar LLKC.

4. Personas dati, ko apstrādā LLKC

4.1. Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjekts). Identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt.

4.2. Personas datu kategorijas, ko apstrādā LLKC, ir atkarīgas no datu subjekta saistībām ar LLKC. LLKC ir tiesīga apstrādāt šādas personas datu kategorijas šīs privātuma politikas 3.punktā norādītājiem nolūkiem un tiesiskajiem pamatiem:

4.2.1. vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, korespondences un deklarētā adrese, telefona numurs un e-pasta adrese;

4.2.2. finanšu dati;

4.2.3. komunikācijas dati –, e-pasts, vēstule vai cita informācija, kas saistīta ar datu subjekta komunikāciju ar LLKC;

4.2.4. dati, kurus datu subjekts pats paziņo LLKC;

4.2.5. videonovērošanas ieraksti un attēli;

4.2.6. profesionālie dati, piemēram, ar izglītību apliecinoši dokumenti ;

4.2.7. datu subjekta IP adreses informācija;

4.2.8. sīkdatnes (tīmekļa vietas pārlūkošanas dati) - dati par LLKC mājaslapu (www.llkc.lv, www.laukutikls.lv, www.makskeresanaskarte.lv, www.atlaidmammu.lv, www.bioinfo.lv) apmeklēšanu;

4.2.9. u.c. personas dati, atkarībā no datu subjekta saistībām ar LLKC.

5. Personas datu saņēmēji

5.1. Pārzinis drīkst izpaust personas datus LLKC struktūrvienībām, lai pilnvērtīgi nodrošinātu pakalpojumu un īstenotu normatīvajiem aktos noteiktos pienākumus.

5.2. Bez datu subjekta rakstiskas piekrišanas LLKC nenodod datu subjekta datus trešajām personām, izņemot gadījumus, kad informāciju sniedzama normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

5.3. Gadījumā, ja personas dati tiks nosūtīti ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas valstīm, pārzinis būs atbildīgs par pietiekama aizsardzības līmeņa nodrošināšanu saskaņā ar datu aizsardzības normatīvo aktu prasībā.

6. Datu glabāšanas periods

6.1. Personas dati tiks apstrādāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams pielīgto saistību vai ar normatīvajiem aktiem uzlikto pienākumu veikšanai. Glabāšanas periods ir pamatots ar līgumu, LLKC leģitīmajām interesēm vai piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

6.2. Dati tiek glabāti tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu šajā Privātuma politikā noteiktos mērķus

6.3. Pēc datu glabāšanas perioda beigām, LLKC drošā veidā izdzēš datu subjekta datus vai padara tos neidentificējamus, lai tos vairs nevarētu saistīt ar datu subjektu.

7. Datu subjekta tiesības

7.1. Datu subjektam ir tiesības attiecībā uz savu datu apstrādi, kas saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem ir klasificēti kā personas dati. Šīs tiesības ir šādas:

7.1.1. pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi;

7.1.2. prasīt savu personas datu dzēšanu. Šīs tiesības nav spēkā, ja personas dati, kuru dzēšana tiek pieprasīta, tiek apstrādāti, arī pamatojoties uz citu tiesisku pamatu, piemēram, līgumu vai no attiecīgiem normatīvajiem aktiem izrietošajiem pienākumiem;

7.1.3. ierobežot savu personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, piemēram, laikā, kad LLKC izvērtē, vai datu subjektam ir tiesības uz savu datu dzēšanu;

7.1.4. saņemt informāciju, vai LLKC apstrādā tā personas datus;

7.1.5. saņemt savus personas datus, ko tas ir sniedzis un kas tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanas, līguma izpildi, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un, ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība);

7.1.6. netikt pakļautam pilnībā automatizētai lēmumu pieņemšanai, tai skaitā profilēšanai, ja šādai lēmumu pieņemšanai ir tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē datu subjektu. Šīs tiesības nav spēkā, ja lēmuma pieņemšana ir nepieciešama, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu ar datu subjektu, ja lēmuma pieņemšana ir atļauta saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem vai ja datu subjekts ir devis savu nepārprotamu piekrišanu;

7.1.7. atsaukt savu piekrišanu savu personas datu apstrādei;

7.1.8. Iesniegt sūdzības par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja datu subjekts uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem;

8. Personas datu aizsardzība

8.1. LLKC ir ieviesis iekšējās procedūras, tehnoloģiskus risinājumus un kontroles līdzekļus, lai saglabātu personas datu drošību, integritāti un konfidencialitāti, tai skaitā, novērstu neatļautu piekļuvi personas datiem.

8.2. Fizisku personu interešu aizsardzības nolūkos LLKC nepārtraukti attīsta savus drošības procesus un pasākumus. Šādi drošības pasākumi ietver personāla, informācijas, tehnisko resursu IT infrastruktūras iekšējo un publisko tīklu, kā arī LLKC biroju ēku aizsardzību.

8.3. LLKC aizsargā datu subjekta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un LLKC saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:

8.3.1. Datu šifrēšanu, pārraidot datus (SSL šifrēšana);8.3.2. Ugunsmūri;8.3.3. Citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām un apdraudējumiem.

9. LLKC Privātuma politikas grozījumi

9.1. LLKC privātuma politika var tikt precizēta un papildināta. LLKC privātuma politika ir publicēta www.llkc.lv sadaļā Par mums - Privātuma politika.

LLKC sīkdatņu politika

SIA LLKC tīmekļa vietnes izmanto sīkdatnes (sauktas arī par cookies). Sīkdatne ir informācija, kas tiek saglabāta jūsu datorā.

Mūsu vietnēs sīkdatnes parasti izmanto lietotāja darbību atvieglošanai. Sīkdatnes ļauj mūsu vietnes serveriem Jūs atpazīt, kad piekļūstat vietnei, un automātiski pielāgot saturu atbilstoši Jūsu vajadzībām. Sīkdatņu izmantošana palīdz mums uzzināt par mūsu lietotāju vajadzībām. Tie nodrošina mums arī vietnes izmantošanas statistikas datus, ko izmantojam, lai novērtētu tās darbības rezultātus un uzlabotu tos.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs nevienā brīdī nesaglabājam nekādus personas datus, ja vien Jūs pats neesat izvēlējies reģistrēties un identificējis sevi kā mūsu klientu. Dažādi pakalpojumu sniedzēji, kuri palīdz mums sniegt tīmekļa pakalpojumus, var izveidot mūsu sīkdatnes, piemēram, analīzes rīks Google Analytics.

Tiek uzskatīts, ka mūsu vietnes lietotāji ir piekrituši sīkdatņu izmantošanai, ja viņu pārlūkprogrammā ir iestatīta sīkdatņu pieņemšana. Ja jūs nepieņemat sīkfailus, tas ierobežos mūsu vietnē pieejamo pakalpojumu un funkciju izmantošanu, piemēram, Jūs nevarēsiet saglabāt savus personiskos iestatījumus vai veikt darījumus tiešsaistē.

Jūs jebkurā brīdī varat izvēlēties, lai Jūsu pārlūkprogramma pieņemtu sīkdatnes. Ja nevēlaties, lai tas notiktu, Jūs varat iestatīt savu pārlūkprogrammu, lai tā automātiski atspējotu tos, vai lai tā Jūs informētu ik reizi, kad kāda tīmekļa vietne pieprasa pievienot sīkfailu. Lūdzu, izmantojiet savas pārlūkprogrammas palīdzības funkciju, lai veiktu nepieciešamos iestatījumus.