Kas jāzina makšķerniekam

Makšķerēšanas karšu loterija

  Loterijas atļaujas nr. 7683

                                      
Preču loterijas “Makšķerēšanas karšu loterija!” noteikumi
1. Loterijas preču pārdevējs un Loterijas organizētājs: SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”, reģistrācijas nr. 40003347699, juridiskā adrese: Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV 3018, Latvija, - turpmāk Loterijas rīkotāji. 
2. Loterijas norises teritorija: interneta vietne www.makskeresanaskarte.lv, www.manacope.lv vai mobilā lietotnē “Mana Cope”. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs.
2.1. Loterijas prece:
• MAKŠĶERĒŠANAS, VĒŽOŠANAS UN ZEMŪDENS MEDĪBU KARTE  GADAM
• MAKŠĶERĒŠANAS, VĒŽOŠANAS UN ZEMŪDENS MEDĪBU KARTE  TRIM MĒNEŠIEM
3. Loterijas norises laiks:
3.1.Loterijas norises sākuma datums: 2023. gada 3. maijs. Loterijas norises beigu datums: 2023. gada 31. maijs.
3.2. Loterijas reģistrācijas periods: no 2023. gada 3. maija līdz 2023. gada 29. maijam.
4. Balvu fonds: 

Balva

Skaits

1 balvas vērtība (EUR)

Balvu kopējā vērtība (EUR)

Elektromotors Minn Kota ENDURA MAX 40

1

335.00

335.00

Eholote DEEPER CHIRP+

1

319.00

319.00

Telts EOS 2 man bivvy

1

290.00

290.00

Krēsls Matrix deluxe accessory chair

1

174.90

174.90

Matracis Camo Mat

1

44.99

44.99

Balvu fonda kopējā vērtība EUR, ieskaitot PVN:

1163.89


5. 
5.1. Loterijas prece var būt pieejama tirdzniecībā arī pirms vai pēc 3. punktā norādītajiem periodiem, taču to iegāde nedod tiesības piedalīties Loterijā.
5.2. Tiek prognozēts, ka Loterijā piedalīsies 5000 (pieci tūkstoši) dalībnieku. Iespēja iegūt laimestu ir 5 (pieci) pret 5000 (pieci tūkstoši).
5. Lai piedalītos Loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2023. gada 3. maija līdz 2023. gada 29. maijam, interneta vietnē www.makskeresanaskarte.lv, www.manacope.lv vai mobilajā lietotnē “Mana Cope” jāiegādājas:
• MAKŠĶERĒŠANAS, VĒŽOŠANAS UN ZEMŪDENS MEDĪBU KARTE  GADAM
• MAKŠĶERĒŠANAS, VĒŽOŠANAS UN ZEMŪDENS MEDĪBU KARTE  TRIM MĒNEŠIEM
5.1.Reģistrācija ir bez maksas.
5.2.Izpildot loterijas nosacījumus, dalībnieks tiks reģistrēts loterijai. Pircējam, piedaloties loterijā, NAV obligāti nepieciešams krāt maksājumu apliecinošus dokumentus.
5.3. Loterijas norises laikā, Loterijas organizētājs veic Preču un pakalpojumu loteriju likumā noteikto personas datu - vārds, uzvārds - ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Loterijas laimētāju. Atbilstoši “Preču un pakalpojumu loteriju likuma organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtības 5. punktam”, loterijas reģistrāciju datu uzglabāšanu 5 gadus veiks Loterijas organizētājs.
5.4.Lai nodrošinātu iespējami precīzas un unikālas Loterijas reģistrācijas, tādējādi izvairoties no iespējamas datu dublēšanās, kā arī, lai precīzi noteiktu Loterijas laimētāju un pārbaudītu precīzu dalību loterijā, informētu par laimestu, Loterijas organizētājs pieprasa norādīt dalībnieka tālruņa numuru un pirkuma dokumenta numuru.
5.5. Izpildot loterijas nosacījumus vairākkārt, loterijas dalībnieks izlozei tiks reģistrēts vairākas reizes.
5.6. Viens loterijas dalībnieks var laimēt vienu balvu.
6. Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.
7. Loterijā tiek noteikta 1 (viena) izloze, kurā piedalās saņemtās reģistrācijas saskaņā ar šo noteikumu 5. punktu:

Izlozes norises laiks

Periods par kādu notiek izloze 

Izlozētās balvas un skaits

Rezervisti

31.05.2023. plkst. 11.00

03.05.2023. plkst. 00.00 – 29.05.2023. plkst. 23.59

1 (viens) Elektromotors Minn Kota ENDURA MAX 40

1 (viens) Eholote DEEPER CHIRP+;

1 (viena) Telts EOS 2 man bivvy;

1 (viens) krēsls Matrix deluxe accessory chair;

1 (viens) Matracis Camo Mat

3 (trīs) katram balvas veidam


8. 

8.1. Izloze notiek Loterijas rīkotāju pilnvarotās puses SIA “Visas Loterijas” telpās – Dzirnavu ielā 37 - 63, Rīgā, 6. stāvā.
8.2. Izloze tiks veikta ar loteriju programmatūru „Premium”.
8.3. Izlozē katram balvu veidam tiek izlozēti papildu rezerves laimētāji gadījumam, ja primārie izlozētie laimētāji nespēj pierādīt dalību Loterijā vai viņu reģistrācija nav atbilstoša šiem noteikumiem. Rezerves laimētāji tiek ierakstīti protokolā, bet netiek izziņoti. Rezerves laimētāji saņem tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiek izlozēti.
8. Pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts 2023. gada 31. maijā līdz plkst. 23:59 mājas lapā www.makskeresanaskarte.lv.
9. Laimesta ieguvēji par laimestu saņemšanu tiks informēti personīgi, zvanot vai nosūtot īsziņu uz telefona numuru, kas norādīts pie reģistrācijas. 
9.1. Uzvarētājiem ir iespēja arī pašiem sazināties ar Loterijas rīkotāju pilnvaroto pusi SIA “Visas Loterijas” pa tālruni 67686540 darba dienās no 9.00 līdz 17.00 un vienoties par balvas saņemšanu līdz 2023. gada 14. jūnijam. Pēc šī datuma balvas vairs netiks izsniegtas un pāries Loterijas rīkotāja īpašumā.
9.2. Ierodoties saņemt laimējušo balvu, uzvarētājam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase/ID karte). Pēc balvas saņemšanas laimētājs nevar vērsties pie Loterijas rīkotājiem ar pretenziju par balvu.
9.3. Loterijas rīkotājiem Loterijas dalībnieka Loterijas laikā iegūtā balva pēc Loterijas dalībnieka prasības nav jāapmaina pret citu balvu.
10. Visas pretenzijas par Loteriju jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājiem – SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”, reģistrācijas nr. 40003347699, juridiskā adrese: Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018, Latvija vai elektroniski uz e-pastu: info@makskeresanaskarte.lv līdz 2023. gada 15. jūnijam ar norādi Loterija “Makšķerēšanas karšu loterija!”. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc šī datuma, neizraisa juridiskas sekas.
10.1. Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus.
10.2. Loterijas dalībnieks ir tiesīgs atsaukt dalību loterijā, ar rakstveida iesniegumu, norādot konkrētās loterijas nosaukumu, atļaujas numuru un loterijas periodu.
10.3.Ja balvas ieguvējs ir nepilngadīga persona, balvu var saņemt viņa likumiskais pārstāvis, uzrādot balvas ieguvēja un savu personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību).
11. Loterijā nevar piedalīties SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” un SIA “Visas Loterijas” darbinieki. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks ir piedalījies Loterijā, viņam balva netiek izsniegta.
12. Loterijas rīkotāji nenes atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Loterijas noteikumi vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Loterijas laimētājiem nav izdevies sazināties no Loterijas rīkotāju neatkarīgu iemeslu dēļ.
12.1. Loterijas rīkotāju un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.
12.2. Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Loterijas rīkotāji, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.
12.3. Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem loterijas noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā www.makskeresanaskarte.lv, kā arī pa tālruni +371 29460886.

 


Rīgā, 2022. gada 14. aprīlī

____________________________ 
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju
un izglītības centrs”
Valdes priekšsēdētājs
Mārtiņš Cimermanis

Noteikumi pdf.:
https://www.manacope.lv/files/news/238/news_attachments/1682672834_6oHg7tNQ.pdf
Atļauja:
https://www.manacope.lv/files/news/238/news_attachments/1682672855_qjq1jhBk.pdf

P O T C P S S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Jaunākie notikumi

Citi notikumi: 03.06.2024 - 07.06.2024 Usmas makšķerēšanas piedzīvojums I

Makšķerēšanas notikumi: 01.06.2024 - 01.06.2024 Makšķerēšanas meistarklases

Liegumi: 01.01.2024 - 31.12.2024 Lašu un taimiņu ieguves liegums iekšējos ūdeņos